មិនធម្មតា! អ្នកទី១គិតថាខ្លាំង រីឯអ្នកទី២វិញសម្លេងក៏មិនចាញ់អ្នកទី១ប៉ុន្មានដែរ​

/ អ្នកទស្សនា៖ 493

 

  • TAG
loading...

មតិយោបល់