ឱកាស​​ល្អ​ៗ​ ​សម្រាប់​អ្នក​​ចង់​​រៀន​ផ្នែក​ ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ ដែល​អ្នក​​ត្រូវ​ដឹង

/ អ្នកទស្សនា៖ 290

ប្រាកដណាស់ ការបន្តសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយកាក់ និងដំណើរ ការនៃការរៀបចំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ នេះជាសារប្រយោជន៍ ដែលអ្នកបានពីការសិក្សាមុខវិជ្ជានេះ៖

១) អ្នកអាចមានលទ្ធភាពច្រើន ក្នុងការបង្កើតជាអាជីវកម្មសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់។

២) អ្នកអាចធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនណាក៏បាន។

៣) អ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះរៀបចំទុកដាក់លុយកាក់ និងមានបញ្ជីចំណូលចំណាយច្បាស់លាស់។

៤) អ្នកមានចំណេះដឹងទាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចថែមពីលើទៀត។

៥) មិនថានៅក្រុមហ៊ុន ណាឡើយ ពួកគេតែងតែគោរពអ្នករៀនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ហើយតែងផ្ដល់តម្លៃជានិច្ច៕

ប្រភព៖ bizkhmer

  • TAG
loading...

មតិយោបល់